Yến Dạng Nước

 Yến Chưng Bát Vị  Yến Chưng Bát Vị
 Yến Chưng Đường Phèn - Tổ Yến Chưng Sẵn Vị Xưa  Yến Chưng Đường Phèn - Tổ Yến Chưng Sẵn Vị Xưa
 Yến Chưng Sẵn Thiên Long - Tổ Yến Chưng Đường Phèn  Yến Chưng Sẵn Thiên Long - Tổ Yến Chưng Đường Phèn
 Yến Sào Chưng Sẵn - Đông Trùng Hạ Thảo  Yến Sào Chưng Sẵn - Đông Trùng Hạ Thảo
 Yến Sào Thảo Dược Nhụy Hoa Nghệ Tây  Yến Sào Thảo Dược Nhụy Hoa Nghệ Tây