Điều Khoản Dịch Vụ

Chào mừng bạn đến với trang thương mại điện tử Nhà Yến Nha Trang. Trước khi sử dụng Trang Nhà Yến, vui

lòng đọc kỹ các Điều Khoản Dịch Vụ dưới đây để hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của mình đối với

Công ty TNHH Nhà Yến Nha Trang (sau đây được gọi riêng là “Nhà Yến”, gọi chung là “chúng tôi”, “của chúng 

tôi”). “Dịch Vụ” chúng tôi cung cấp hoặc sẵn có bao gồm (a) Trang Nhà Yến, (b) các dịch vụ được cung cấp bởi  

Trang Nhà Yến và bởi phần mềm dành cho khách hàng của Nhà Yến có sẵn trên Trang Nhà Yến, và (c) tất cả 

các thông tin, đường dẫn, tính năng, dữ liệu, văn bản, hình ảnh, biểu đồ, âm nhạc, âm thanh, video (bao gồm 

cả các đoạn video được đăng tải trực tiếp theo thời gian thực (livestream)), tin nhắn, tags, nội dung, chương 

trình, phần mềm, ứng dụng dịch vụ (bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ ứng dụng dịch vụ di động nào) 

hoặc các tài liệu khác có sẵn trên Trang Nhà Yến hoặc các dịch vụ liên quan đến Trang Nhà Yến (“Nội Dung”). 

Bất kỳ tính năng mới nào được bổ sung hoặc mở rộng đối với Dịch Vụ đều thuộc phạm vi điều chỉnh của Điều 

Khoản Dịch Vụ này. Điều Khoản Dịch Vụ này điều chỉnh việc  bạn sử dụng Dịch Dụ cung cấp bởi Nhà Yến.

Trước khi trở thành Người Sử Dụng của Trang Nhà Yến, bạn cần đọc và chấp nhận mọi điều khoản và điều

kiện được quy định trong, và dẫn chiếu đến, Điều Khoản Dịch Vụ này và Chính Sách Bảo Mật được dẫn chiếu

theo đây.   

 Nhà Yến bảo lưu quyền thay đổi, chỉnh sửa, tạm ngưng hoặc chấm dứt tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Trang

Nhà Yến hoặc Dịch Vụ vào bất cứ thời điểm nào theo qui định pháp luật. Nhà Yến không chịu trách nhiệm đối 

với việc phát hành các Dịch Vụ hoặc tính năng của Dịch Vụ với phiên bản thử nghiệm mà các phiên bản này có 

thể không đúng hoặc không hoàn toàn giống với phiên bản cuối cùng. Nhà Yến có toàn quyền giới hạn một số 

tính năng hoặc phạm vi truy cập của bạn đối với một phần hoặc toàn bộ Trang Nhà Yến hoặc Dịch Vụ của Nhà 

Yến mà không cần thông báo hay chịu trách nhiệm.

Quyền pháp lý

Các điều kiện, điều khoản và nội dung của trang web này được điều chỉnh bởi luật pháp Việt Nam và Tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam sẽ giải quyết bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ việc sử dụng trái phép trang web này.

Quy định về bảo mật

Trang web của chúng tôi coi trọng việc bảo mật thông tin và sử dụng các biện pháp tốt nhất bảo vệ thông tin và việc thanh toán của quý khách. Thông tin của quý khách trong quá trình thanh toán sẽ được mã hóa để đảm bảo an toàn. Sau khi quý khách hoàn thành quá trình đặt hàng, quý khách sẽ thoát khỏi chế độ an toàn.

Quý khách không được sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Trang web cũng nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống. Cá nhân hay tổ chức vi phạm sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi cũng như sẽ bị truy tố trước pháp luật nếu cần thiết.

Mọi thông tin giao dịch sẽ được bảo mật ngoại trừ trong trường hợp cơ quan pháp luật yêu cầu.